จัดประชุมและประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบคลอง ร.1 ซเจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,7ตำบลสามควายเผือก

จัดประชุมและประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง?คสล.เลียบคลอง?ร.1ซเจดีย์บูชา?หมู่ที่?3,7ตำบลสามควายเผือก