คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสามความเผือกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

66