คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร
 

– ว่าง –

 

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่      –

การศึกษา :    –

อาชีพ :         –

คู่สมรส :       –

 

– ว่าง –

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่     –

การศึกษา :   –

อาชีพ :    –

คู่สมรส :    –

– ว่าง –

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เกิดวันที่    –

การศึกษา :    –

อาชีพ :    –

คู่สมรส :     –

 

 

– ว่าง –

 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

เกิดวันที่   –

การศึกษา :   –

อาชีพ :   –

คู่สมรส :  –

– ว่าง –

 

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

เกิดวันที่   –

การศึกษา :  –

อาชีพ :   –

คู่สมรส :  –


นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผิอก

เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2509

การศึกษา : ระดับปริญญาโท

อาชีพ : รับราชการ

คู่สมรส : นางอังคณา  ธนะวัฒนานนท์

โทรศัพท์ – 081-0184480

 


นายอัฐชัย ชนาเนตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์  089-7784020