ขอเชิญรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

สำหรับประชาชนผู้สนใจ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑