ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0052 , หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0057 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0056