ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก