ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนขนง-56 นฐ และหมายเลขทะเบียน 1 กฎ-5766 นฐ