ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง)

ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองช่าง)