ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ)

ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ)