ขอบเขตชองงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อตั้งประดิษฐานและประดับบริเวณที่ทำการ อบต.สามควายเผือก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 5 รายการ