ขอบเขตของงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้ขอบเขตของงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2561