ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดตำบลสามควายเผือก จำนวน 61 คน