ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0042 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก