ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก