ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก