ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก