ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 นครปฐม