ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) จำนวน 12000 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย) จำนวน 12000 ชุด