ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 ตั้งแต่ร้านสมทรงเป็ดย่าง ถึงซอยอยู่จงดี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 4 ตั้งแต่ร้านสมทรงเป็ดย่าง ถึงซอยอยู่จงดี