ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE จำนวน 1 เครื่อง