ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำวารสาร เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ จำนวน 2500 เล่ม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาทำวารสาร เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ จำนวน 2500 เล่ม