ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมุ่ที่ 7 บริเวณบ้านนายรุ่ง สุวรรณศรี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายรุ่ง สุวรรณศรี