ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ