ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ