ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จำนวน 100 คน