ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 7 รายการ