ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก