ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื้่อใช้ประดับบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว