ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง