ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาปรับปรุงแผ่นป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน (ป้ายแสตนเลส) โดยเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก