ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ