ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน