ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงานจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร่้อมรับมือภัยพิบัติ ตำบลสามควายเผือก