ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภ้ยพิบัติ จำนวน 166 คน