ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาทำหน้าที่ในการอยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก