ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆวันหยุดต่างๆ จำนวน 2 หลัง