ขอบเขตของงานและคุณลักษณะ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสของทางรการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก