ขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561