ขอบเขตของงงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อดำเนินการตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563)