การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

ด้วยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้ปฏิบัติงานตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้  ภายใต้ความร่วมมือความใจกันทุกภาคส่วน  มุ่งผลสำฤทธิ์เพื่อประชาชนส่วนร่วม