การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซด์ www.ect.go.th