>>> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาบุคลากร

การรับสมัครบรรจุบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การสมัคร