การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สภา อบต.สามควายเผือก ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น