การประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)