การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก