การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.