การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ปี 2560