กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี ประจำปี 2561

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ