กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรจัดการน้ำเสีย มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กดีเด่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรจัดการน้ำเสีย มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กดีเด่น